Profil

BIULETYN jest bezpłatnym czasopismem wyłącznie internetowym, w którym w języku polskim, ze streszczeniem w języku angielskim, publikowane są artykuły przeglądowe z dziedziny szeroko pojętej farmacji i nauk pokrewnych. Prace mogą być zilustrowane wybranymi wynikami badań własnych, jeśli ta część będzie rozumiana jako rozwinięcie głównej części przeglądowej. Wszystkie artykuły są recenzowane.

Artykuły prezentowane na stronie czasopisma przystosowane są do czytania on-line, z wygodną funkcją wyświetlania bibliografii w osobnej ramce. Oprócz tego prace w klasycznym układzie szpaltowym można otworzyć lub pobrać w postaci pliku pdf.

Aims and Scope

Bulletin is a peer-reviewed, open access exclusively electronic journal published in Polish with abstracts in English. Accepted are review articles in the field of pharmacy and related areas. Papers can be extended by additional chapter with own research results.

Articles presented on the journal's site are suitable for reading on-line, with the convenient function to the display the bibliography in a separate frame. In addition, the papers in classical layout can be opened or downloaded as a pdf file.


 

Wytyczne dla Autorów

Do BIULETYNU przyjmowane są prace przeglądowe, ewentualnie dodatkowo zawierające w końcowym rozdziale dotychczas niepublikowane wyniki badań własnych, o objętości około 30-60 tysięcy znaków (po ustaleniach możliwe są odstępstwa od tych wielkości). Słowa kluczowe należy podać w obu wersjach językowych streszczenia, a w wersji angielskiej także tytuł pracy. Teksty powinny być poprawne językowo i mogą być przedmiotem adiustacji. Ze względu na charakter publikacji sieciowych możliwe jest zamieszczanie barwnych plansz, rysunków i fotografii. Przy końcu pracy należy podać wykaz używanych skrótów, także w języku angielskim. 

Artykuł przeznaczony do BIULETYNU powinien być zredagowany jako jeden plik w edytorze Word, czcionka Times New Roman 12, z rysunkami i tabelami w odpowiednich miejscach w tekście i bibliografią na końcu. Uprasza się o niestosowanie lub ograniczenie formatowania, ponieważ utrudnia ono i wydłuża prace redakcyjne. Rysunki należy dodatkowo dostarczyć jako pliki jpg lub gif o dobrej jakości. Przy redagowaniu artykułu (układ, sposób prezentacji, format odnośników literaturowych) należy wzorować się na tekstach już zamieszczonych w BIULETYNIE. Artykuły i pliki dodatkowe w postaci załączników proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres Redakcji. Dołożymy starań, aby prace ukazywały się w ciągu 2-4 miesięcy od daty nadesłania materiałów w wymaganej postaci.

Dn. 26 czerwca 2008 r. zmieniono nazwę czasopisma, aby dostosować ją do nowej nazwy Uczelni. Poprzednia nazwa brzmiała: Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie (skrót Biul. Wydz. Farm. AMW), i ta nazwa może być zachowana dla artykułów opublikowanych przed 26 czerwca 2008 r. Nowa nazwa brzmi: Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, skrót Biul. Wydz. Farm. WUM.

W cytowanych artykułach należy podawać nazwiska wszystkich autorów. Tytuł cytowanej pracy jest pożądany, choć nie musi być wymieniany. Cytowanie prac publikowanych w Biuletynie odbywa się z podaniem roku publikacji, numeru artykułu w roczniku oraz numerów stron zastosowanych w wersji pdf, np.:

1. Pawłowska M. Zastosowanie modelowania molekularnego w projektowaniu i ocenie właściwości polimerów ze śladem molekularnym. Biul. Wydz. Farm. WUM, 2012, 2, 9-17; http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/

Dawniejsze cytowania bez podawania numerów stron są także jednoznaczne i zachowują ważność:

2. Suchocka Z. Otyłość - przyczyny i leczenie. Biul. Wydz. Farm. AMW, 2003, 1; http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/

Guidelines for Authors

BULLETIN accepts review articles, possibly including also original own results. The volume should not exceed 30-60 thousand characters. We publish articles in Polish with abstracts and keywords in both Polish and English. The title in English should be included in the abstract. Papers submitted should be linguistically correct and can be subject to adjustment. Due to the nature of online publication we can post colorful charts, drawings and photographs. At the end of the text a list of abbreviations used should be given, also with English expressions.

Article intended for BULLETIN should be drafted as a single file in Word, font Times New Roman 12, with figures and tables in the appropriate places in the text and the bibliography at the end. Kindly do not use or limit the formatting. Drawings should additionally be supplied as jpg or gif files with good quality. The article (layout, presentation, references) should refer to the texts already published in the BULLETIN. All files should be send as attachments by e-mail. We will endeavor to post items within 2-4 months from the date of sending the material in the required form.

In the articles cited the names of all author should be specified. The title of the cited work is desirable, although it need not be presented. When quoting articles published in the Bulletin, one provides a year of publication, number of the article in the yearbook and page numbering used in the pdf version, for example:

   1. Pawłowska M. Zastosowanie modelowania molekularnego w projektowaniu i ocenie właściwości polimerów ze śladem molekularnym. Biul. Wydz. Farm. WUM, 2012, 2, 9-17; http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/

 

Etyka publikowania

Oświadczenie dotyczące zasad etycznych publikowania w Biuletynie Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wszystkie artykuły nadsyłane do Biuletynu są recenzowane, przy zachowaniu poufności zarówno od strony recenzentów, jak i autorów (double blind peer-review). Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie pracy:

• czy profil tematyczny artykułu pasuje do czasopisma (szeroko pojęta farmacja i dziedziny pokrewne z nawiązaniem do farmacji);

• czy wg recenzenta praca ma być przyjęta, czy odrzucona (należy zwięźle uzasadnić);

• w razie akceptacji, czy praca wymaga poprawek i jakich (należy wyszczególnić);

• ponadto należy zwięźle przedstawić ogólną opinię o artykule.

Artykuły dopuszczane do procesu wydawniczego powinny mieć odpowiednią postać, opisaną w „Wytycznych dla autorów”, w szczególności wymagany jest logiczny wywód sformułowany wg kryteriów ogólnie przyjętych dla prac naukowych, tytuł informujący o treści, streszczenia w jęz. polskim i angielskim, spis cytowanej literatury, i ew. niezbędne tabele, wykresy i rysunki.

Przyjmowane są artykuły oryginalne, nigdzie dotychczas niepublikowane.

Plagiaty, w tym autoplagiaty, nie są dopuszczalne. Wymagane jest wyraźnie oznaczenie cytowanych fragmentów i podanie źródeł. Zamieszczanie rysunków, wykresów i tabel z innych prac powinno mieć miejsce dopiero po uzyskaniu zezwolenia na piśmie od autorów prac oryginalnych lub właściciela praw autorskich. Stosowane są procedury zabezpieczające oryginalność prac przed przypadkami ghostwriting i guest authorship.

Artykuły oceniane są wyłącznie na podstawie ich zawartości merytorycznej i formy, natomiast nie ze względu na osoby lub zapatrywania autorów. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Ostateczną decyzję w sprawie publikacji artykułu w Biuletynie podejmuje redaktor naczelny, po zasięgnięciu opinii recenzentów.

Redakcja Biuletynu kontaktuje się z autorem korespondującym pracy przy założeniu, że jego decyzje są konsultowane i akceptowane przez wszystkich autorów pracy. Redakcja przyjmuje, że każdy ze współautorów wniósł odpowiedni wkład twórczy do pracy i że wszyscy współautorzy zostali wymienieni.

Ethics of publishing

A statement of ethical principles of publishing in the Bulletin of the Faculty of Pharmacy, Medical University of Warsaw

All articles submitted to the Bulletin are reviewed (double blind peer-review).

Articles accepted for publishing process should have an appropriate form, as described in the "Guidelines for authors", in particular, should include logical reasoning according to generally accepted criteria for scientific work, informative title, abstracts in Polish and English, list of cited literature, and necessary tables, charts and drawings.

Articles should be original, never before published.

Plagiarism, including autoplagiarism is not permitted. Excerpts quoted should be clearly marked, and the source indicated. Uploading pictures, charts, and tables from other works should take place only after the consent in writing by the authors of the original or the copyright owner. Safety procedures are appied against ghostwriting and guest authorship.

Articles are judged solely on the basis of their substantial content and form, but not because of the persons or the views of the authors.

The editor-in-chief makes the final decision whether the submitted article should be published, taking into consideration the opinions of reviewers.

The editor contacts the corresponding author with the assumption that his/her decisions are consulted and accepted by all authors. Editor assumes that each of the authors has made an appropriate creative contribution to the work, and that all co-authors are listed.

The Webcounter used: http://www.digits.com/