AKTUALNOŚCI


Dodano 12.01.2016

WIĘCEJ (5) PUNKTÓW MINISTERIALNYCH OD 2016 ROKU

Informuję z przyjemnością, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Biuletynowi 5 punktów od stycznia 2016 roku. Uzyskanie tak dobrego wyniku jest następstwem starań redakcji o utrzymanie wysokiego poziomu i o spełnianie wymogów formalnych, a także profesjonalizmu nadsyłanych i przyjmowanych do publikowania prac.

Chciałbym także poinformować, że od 2016 roku nie będzie możliwości publikowania w Biuletynie całych artykułów w jęz. angielskim. Nie było zapotrzebowania na taką formę publikowania, więc z niej rezygnujemy. Oczywiście zachowujemy formułę zamieszczania streszczeń prac w obu językach, polskim i angielskim.

Redaktor naczelny

Andrzej Zimniak


 

Dodano 18.03.2013

PODZIĘKOWANIE

Witam serdecznie wszystkie osoby związane z wydawaniem Biuletynu Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak Państwu wiadomo, Biuletyn miał w latach 2007-2012 przyznane punkty od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2012 roku ta punktacja została wycofana bez powiadomienia redakcji i zaistniała konieczność ponownego składania wniosku, mimo że w profilu naszego czasopisma nic się nie zmieniło. Podjęliśmy to wyzwanie i staramy się o przywrócenie punktacji, która jest istotna dla naszych autorów. Jesteśmy przekonani, że w roku 2013 punkty znów będą nam przyznane. Jednakże, wychodząc naprzeciw postulatom Ministerstwa, konieczne okazało się zmniejszenie i przeprofilowanie zespołu zajmującego się wydawaniem Biuletynu. M. in. musieliśmy „umiędzynarodowić” Radę Naukową, a więc właściwie powołać nową, tak aby ponad 50% składu miało zagraniczne afiliacje. Ponadto, w nowym zespole redakcyjnym pozostawiliśmy te osoby, które bezpośrednio zajmują się redagowaniem nadsyłanych do Biuletynu tekstów. Pracujemy nad wprowadzeniem indeksowania artykułów, zamieszczonych w Biuletynie, przez znane naukowe bazy danych, jak np. SCOPUS. Stworzyliśmy możliwość publikowania całych artykułów w jęz. angielskim (nie tylko streszczeń). Utrzymujemy wysoki poziom publikowanych prac, które od początku są recenzowane.

W związku z powyższym chciałem wyrazić najserdeczniejsze podziękowania osobom szczególnie zasłużonym dla Biuletynu na przestrzeni niemal 10 lat jego istnienia. Szczególne wyrazy uznania kieruję do prof. Jana Pachecka, który był ojcem-założycielem czasopisma. Bardzo dziękuję prof. Reginie Olędzkiej i Mirosławie Furmanowej za reprezentowanie Biuletynu w Radzie Programowej. Wiele słów uznania należy się prof. Andrzejowi Tokarzowi, który był członkiem Rady Programowej i ściśle współpracował z Biuletynem dostarczając artykułów na wysokim poziomie. Serdeczne podziękowania kieruję do dr Bohdana Starościaka i dr Zofii Suchockiej, którzy wspierali nas uczestnicząc w zespole redakcyjnym. Mam nadzieję, że wszystkie wymienione wyżej osoby, choć formalnie nie będą wymienione w stopce redakcyjnej, utrzymają z nami współpracę i będą nadal wspierać Biuletyn. Naprawdę tego potrzebujemy.

Od dnia 20 lutego 2013 skład redakcji Biuletynu jest następujący: Andrzej Zimniak (red. nacz.), Marta Jamróz, Łukasz Szeleszczuk.

Również od dnia 20 lutego 2013 ustanowiono Radę Naukową (Scientific Advisory Board), w miejsce Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej, w składzie:

Prof. Helen Beneš (USA)

Prof. Zbigniew Fijałek (Pol.)

M.D. Jan Gliński (USA)

Prof. Franciszek Herold (Pol.)

Prof. Ulrike Holzgrabe (Germany)

Ponieważ wydawcą Biuletynu był i jest Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest oczywiste, że władze Wydziału, a więc Dziekan i Rada Wydziału, nadal będą sprawować nadzór nad wydawaniem tego czasopisma.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim współpracownikom za wsparcie i liczymy na dalszą kooperację.

 

Za zespół redakcyjny Biuletynu

Redaktor naczelny

Andrzej Zimniak

Warszawa, dn. 15 marca 2013 r.